Thiềm thừ, cóc

Thiềm Thừ, Thiền Thừ, Cóc 3 Chân, Cóc ngậm tiền, cóc nhả tiền, cóc tài lộc