Tượng Phật Thích Ca - Tượng Phật A di đà

Tượng phật thích ca mâu ni bằng đồng. Tượng Phật Thích Ca – Tượng Phật A di đà đúc đồng nguyên chất. tượng phật thờ cúng, tượng a di đà bằng đồng mẫu đẹp. tượng tam thế phật, tượng phật đản sinh chỉ thiên chỉ địa