Tượng quà tặng

Tượng quà tặng các nhân vật bằng đồng, Chùa một cột, Khuê Văn Các, Lăng Bác, Chùa Keo, Ngọ Môn Quan, Nhà thờ Đức Bà, … Rồng thời Lý, đầu rồng lý