Logo, Huy hiệu ngành

Huy hiệu Công An Nhân Dân, Quốc Huy Việt Nam, Quân đội nhân dân, Chi cục thuế, logo Hải Quan, Hàng Hải,…