Huy hiệu ngành

Huy hiệu Công An Nhân Dân, Quốc Huy Việt Nam, Quân đội nhân dân, Chi cục thuế, Hải Quan, Hàng Hải,…