Gà - Trâu - Rắn

Tượng trong bộ tam hợp Tỵ Dậu Sửu: Tượng gà đồng, tượng trâu đồng, tượng rắn đồng. Các sản phẩm dùng trang trí và dùng trong phong thủy đời sống.