Các con vật khác

Hổ đồng, chuột đồng, thỏ đồng, đại bàng, khỉ hầu, gấu đồng, chó đồng, rắn đồng, mèo đồng, các linh vật 12 con giáp còn lại