Chuông đồng- Chuông dùng trong đền chùa, nhà thờ, điện thờ
Chuông đồng- Chuông dùng trong đền chùa, nhà thờ, điện thờChuông đồng- Chuông dùng trong đền chùa, nhà thờ, điện thờChuông đồng- Chuông dùng trong đền chùa, nhà thờ, điện thờChuông đồng- Chuông dùng trong đền chùa, nhà thờ, điện thờChuông đồng- Chuông dùng trong đền chùa, nhà thờ, điện thờ

Chuông đồng, Chuông dùng trong đền chùa, nhà thờ, điện thờ

1,600,000 

Chuông đồng các kích thước, cao 30, 45, 55, 70cm

còn 100 hàng

Mô tả sản phẩm

Chuông đồng đúc tinh xảo
Chuông đồng các kích thước, cao 25cm, 45, 55, 70cm, 100cm, 150cm, 200cm, 250cm